EEA Grants 2014-2021
Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών

«Κλείνοντας» την περίοδο 2014-2021

Ταμείο Διμερών Σχέσεων – Απαραίτητα έγγραφα

OI ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ

Η Ελλάδα και οι Δότριες χώρες μοιράζονται τις ίδιες αξίες και ιδανικά, καθώς και οι τέσσερις δείχνουν πολύ μεγάλο ενδιαφέρον στις προκλήσεις της εποχής μας και στις δυσκολίες που αντιμετωπίζει η ανθρωπότητα: την ανάγκη για βιώσιμη χρήση των φυσικών μας πόρων, για ειρήνευση, ασφάλεια και σταθερότητα. Όλες οι χώρες μοιράζονται το όραμα να δουλέψουν μαζί για μια πράσινη, ανταγωνιστική και χωρίς αποκλεισμούς Ευρώπη—όπως,  άλλωστε, δηλώνει και το μήνυμα των EEA Grants 2014–2021.

Στο πλαίσιο του Μνημονίου Συνεργασίας (MoU), οι χώρες-δικαιούχοι διαθέτουν το ποσοστό του 2% επί του συνολικού προϋπολογισμού του ΧΜ ΕΟΧ 2014–2021, προκειμένου να συσταθεί ένα ταμείο που θα ενισχύει τις διμερείς σχέσεις ανάμεσα στις δότριες χώρες και στις χώρες-δικαιούχους. Σύμφωνα με το Μνημόνιο Συνεργασίας, το ποσό για το Ταμείο Διμερών Σχέσεων ανέρχεται στα 4.155.000 και χρηματοδοτείται κατά 100% από τα EEA Grants 2014–2021. 

Το Ταμείο Διμερών Σχέσεων συνιστά μια ευέλικτη χρηματοδοτική πηγή που υποστηρίζει πρωτοβουλίες, οι οποίες αποσκοπούν στην ενίσχυση των σχέσεων ανάμεσα στην Ισλανδία, Λιχτενστάιν και Νορβηγία (δότριες χώρες) και στην Ελλάδα ως δικαιούχο κράτος. Με αυτό τον τρόπο ενδυναμώνεται η στρατηγική συνεργασία, η δικτύωση και η ανταλλαγή γνώσης ανάμεσα στους φορείς των χωρών αυτών. 

Οι πρωτοβουλίες μπορούν να υλοποιηθούν είτε στο πλαίσιο Προγραμμάτων που συμφωνούνται στο Μνημόνιο Συνεργασίας, και είναι αντικείμενο διαχείρισης των ελληνικών αρχών, είτε μέσα από πρωτοβουλίες που λαμβάνονται εκτός του πλαισίου των Προγραμμάτων, υπεύθυνο για τις οποίες είναι το Εθνικό Σημείο Επαφής (ΕΣΕ).  Το ΕΣΕ διαχειρίζεται, επίσης, τις πρωτοβουλίες που σχετίζονται με τα Προγράμματα που συνάπτουν συμβάσεις απευθείας με το Γραφείο Χρηματοδοτικού (FMC/FMO) και είναι επιφορτισμένο με την ευθύνη της υλοποίησης, του ελέγχου και της παρακολούθησης του Ταμείου Διμερών Σχέσεων στο σύνολό του.


Η Μεικτή Επιτροπή για το Ταμείο Διμερών Σχέσεων (Joint Committee for the Bilateral Funds 2014–2021 | JCBF), συστάθηκε σύμφωνα με τον «Κανονισμό για την εφαρμογή του Χρηματοδοτικού Μηχανισμού ΕΟΧ των ετών 2014-2021» (άρθρο 4.2) και το κανονιστικό κείμενο του Bilateral Guideline (άρθρο 3.2.1) και έχεις τις εξής αρμοδιότητες:

(α) τη διαβούλευση για τα ζητήματα διμερούς ενδιαφέροντος, την εξέταση των πρωτοβουλιών και την επίβλεψη της συνολικής διαδικασίας, προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι ενίσχυσης των διμερών σχέσεων 

(β) την υιοθέτηση του Σχεδίου Εργασίας (Work Plan) του Ταμείου σχετικά με τις διμερείς σχέσεις που αποτελούν αντικείμενο συζήτησης κατά τη διεξαγωγή της Ετήσιας Συνάντησης (annual meeting), και

(γ) την κατανομή των διμερών χορηγήσεων σε προγράμματα διμερούς ενδιαφέροντος.  

Τέλος, το Ταμείο Διμερών Σχέσεων χρηματοδοτεί διμερείς πρωτοβουλίες που συνεισφέρουν στην επίτευξη των εξής σκοπών: (α) μείωση των οικονομικών και κοινωνικών ανισοτήτων στον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο, και (2) ενίσχυση των διμερών σχέσεων μεταξύ των Δότριων χωρών και των Δικαιούχων, μέσα από τη χρηματοδότηση τομέων ιδιαίτερης προτεραιότητας (όπως καθορίζονται στον Κανονισμό και στο Μνημόνιο Συνεργασίας):

  • καινοτομία, έρευνα, εκπαίδευση και ανταγωνιστικότητα
  • κοινωνική ενσωμάτωση, απασχόληση των νέων και μείωση της φτώχειας
  • περιβάλλον, ενέργεια, κλιματική αλλαγή και οικονομία χαμηλών εκπομπών άνθρακα
  • πολιτισμός, κοινωνία των πολιτών, χρηστή διακυβέρνηση, θεμελιώδη δικαιώματα και ελευθερίες, και 
  • δικαιοσύνη και εσωτερικές υποθέσεις.
beenhere

Υλοποιήστε την ιδέα σας στο πλαίσιο τoυ Χρηματοδοτικού Μηχανισμού ΕΟΧ

Βρείτε έναν εταίρο για να υλοποιήσετε την ιδέα του project σας: Πώς μπορείτε να διευκολυνθείτε για την πραγματοποίηση ενός διμερούς διαδικτυακού matchmaking
Θεμελιώδης σκοπός του ΧΜ ΕΟΧ είναι να ενδυναμώνει τη συνεργασία και τις σχέσεις μεταξύ των δότριων χωρών (Ισλανδία, Λιχτενστάιν και Νορβηγία) και των ωφελούμενων χωρών. Η ενθάρρυνση και υποστήριξη στην ανάπτυξη συνεργειών αποτελεί συστατικό μέρος της συνδρομής των ΕΕΑ Grants.
Ωστόσο, το να βρεθεί ο κατάλληλος εταίρος για το δικό σας project μπορεί να είναι μια πρόκληση που θα κληθείτε να αντιμετωπίσετε στην εποχή του covid19. Η σημερινή επικοινωνιακή πραγματικότητα έχει μεταφέρει τη διά ζώσης δημιουργία διμερών σχέσεων σε matchmaking διαδικτυακές πρωτοβουλίες διαπερνώντας όλες τις χώρες του XM ΕΟΧ. 
Το παρόν άρθρο συγκεντρώνει κάποιες από τις πηγές που είναι στον τρέχοντα χρόνο διαθέσιμες, προκειμένου να σας βοηθήσει σε μια διαδικασία διμερούς, διαδικτυακού matchmaking.

Ελάτε σε επαφή με τους Εταίρους Προγράμματος από τις δότριες χώρες
Οι Εταίροι προγράμματος από τις δότριες χώρες μπορούν να σας βοηθήσουν στο να βρείτε τον κατάλληλο συνεργάτη για την υλοποίηση της επιχειρηματικής σας ιδέας. Σε αυτό τον υπερσύνδεσμο θα βρείτε έναν κατάλογο από φορείς, οι οποίοι λειτουργούν ως εταίροι προγράμματος προερχόμενοι από τις δότριες χώρες, καθώς και θεματικές περιοχές δράσεων, ιστότοπους και στοιχεία επικοινωνίας αρμοδίων. 
Ο κατάλληλος για εσάς συνεργάτης βρίσκεται μόνο ένα κλικ μακριά.

Αρχείο Περιγραφή Μέγεθος αρχείου
pdf ΦΕΚ Β/3024/28.05.2024 Τροποποίηση της υπ’ αρ. 30773/22.03.2022 απόφασης του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων «Χρηματοδότηση του Ταμείου Διμερών Σχέσεων ΧΜ ΕΟΧ 2014-2021, με Διαχειριστή την Ειδική Υπηρεσία Προγραμματισμού, Συντονισμού και Παρακολούθησης της Υλοποίησης των Χρηματοδοτικών Μηχανισμών Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) - Εθνικό Σημείο Επαφής, με πόρους κατά 100% του Χρηματοδοτικού Μηχανισμού Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΧΜ-ΕΟΧ) περιόδου 2014-2021 και αντικατάσταση της υπ’ αρ. 45504/8.5.2020 απόφασης του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων (Β’ 1896)» (Β’ 1503).
165 KB
pdf Τροποποιημένη Ανοιχτή Πρόσκληση_2024 Τροποποιήσεις ως προς τα ακόλουθα σημεία: • επικαιροποίηση νομοθεσίας • οι προτάσεις που δεν αξιολογηθήκαν λόγω πόρων παραμένουν επιλέξιμες • αναδιαρθρώθηκαν οι επιλέξιμοι τομής πολιτικής και θεματικές περιοχές σύμφωνα με την ΜΠΛΕ ΒΙΒΛΟ • σε σχέση με τα ΔΙΔΑΓΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΟΣ αποσαφηνίζονται οδηγίες προς δικαιούχους • η καταβολή της επιχορήγησης δόσεων και προκαταβολών θα γίνει δύο φορές, προκαταβολή και εξόφληση.
331 KB
7z Συνημμένα Ανοιχτής Πρόσκλησης Προσοχή! Νέο έντυπο ΑΥΙΜ, 10.04.2024.
2 MB
doc Αγγλική Έκδοση Τεχνικού Δελτίου Πράξης_Updated 10.7.2023 92 KB
pdf Πρακτικές Οδηγίες Διαδικασιών ΦΥ Ταμείου Διμερών Σχέσεων_Απρίλιος 2024 295 KB
xls Λίστα πιθανών εταίρων για συνεργασία από Νορβηγία 37 KB
xls Πιθανοί εταίροι από Νορβηγία 34 KB
pdf Τροποποίηση πρόσκλησης στο πλαίσιο του Ταμείου Διμερών Σχέσεων Νέα καταληκτική ημερομηνία υποβολής προτάσεων: 30 Απριλίου 2024
910 KB
pdf Ανοιχτή πρόσκληση στο πλαίσιο του ΤΔΣ | ΧΜ ΕΟΧ 2014-2021 Πρόσκληση για την υποβολή προτάσεων χρηματοδότησης δράσεων στο πλαίσιο του Ταμείου Διμερών Σχέσεων του ΧΜ ΕΟΧ περιόδου 2014-2021
5 MB
pdf Πρόσκληση για ένταξη έργων στο Ταμείο Διμερών Σχέσεων 08.12.2020 270 KB
7z Πρόσκληση ΤΔΣ | 08.12.2020 Αποφάσεις Ένταξης κ Τροποποιήσεις
5 MB
pdf Bilateral Guideline EEA and Norwegian Financial Mechanisms 2014 – 2021
819 KB
pdf Bilateral Fund Agreement EEA and Norwegian Financial Mechanisms 2014 – 2021
2 MB
doc 2014-2021 Bilateral guideline Annex 6 Partnership agreement template
75 KB
pdf ΦΕΚ Β'/1896/18.05.2020 | ΥΑ Χρηματοδότησης με το Work Plan σε παράρτημα Χρηματοδότηση του Ταμείου Διμερών Σχέσεων ΧΜ ΕΟΧ 2014-2021, με Διαχειριστή την Ειδική Υπηρεσία Προγραμματισμού, Συντονισμού και Παρακολούθησης της Υλοποίησης των Χρηματοδοτικών Μηχανισμών Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ)-Εθνικό Σημείο Επαφής με πόρους κατά 100% του Χρηματοδοτικού Μηχανισμού Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΧΜ ΕΟΧ) περιόδου 2014-2021
409 KB
pdf ΦΕΚ B/1503/30.03.2022 Τροποποίηση της ΥΑ
1 MB
pdf Ένταξη της Πράξης «Άμεση και ολιστική υποστήριξη προσφυγικών οικογενειών από την Ουκρανία» Το έργο προβλέπει την ολιστική υποστήριξη 61 προσφύγων (23 οικογενειών) από την Ουκρανία που φιλοξενούνται σε πλήρως εξοπλισμένα σπίτια του Οργανισμού και βρίσκονται υπό την προστασία του μέχρι είτε να επιστρέψουν στο σπίτι είτε να μπορέσουν να διαβιώσουν αυτόνομα στην Ελλάδα καθώς και στην υποστήριξη άλλων οικογενειών που διαβιούν σε άλλους χώρους φιλοξενίας (φιλικά/συγγενικά σπίτια), αλλά ήδη υποστηρίζονται από τον φορέα μέσω των Κέντρων Στήριξης και του εξειδικευμένου προσωπικού του.
365 KB
pdf Ένταξη της Πράξης «Μέριμνα για τα εκτοπισθέντα άτομα από την Ουκρανία, που αναζητούν προστασία στην Ελλάδα» Το αντικείμενο της πράξης αφορά στο σχεδιασμό, την οργάνωση και τη παροχή φροντίδας υγείας και ψυχοκοινωνικής υποστήριξης σε εκτοπισθέντα άτομα και πολίτες από την Ουκρανία οι οποίοι αναζητούν Διεθνή Προστασία στην Ελλάδα ή και απολαμβάνουν το καθεστώς Προσωρινής Προστασίας σύμφωνα με την Εκτελεστική Απόφαση (ΕΕ) 2022/382 του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης της 4ης Μαρτίου 2022 που διαπιστώνει την ύπαρξη μαζικής εισροής εκτοπισθέντων από την Ουκρανία κατά την έννοια του άρθρου 5 της οδηγίας 2001/55/ΕΚ και έχει ως αποτέλεσμα την εφαρμογή προσωρινής προστασίας.
368 KB
Μετάβαση στο περιεχόμενο