ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ

In this section the reader will find all the useful documentation regarding the implementation of the European Economic Area (EEA) Financial Mechanism 2014-2021.

Fundamental legal documents that explain the whole process of the Strategic Planning, the general principles and scope of Bilateral Relationships, Management and Control Systems, the Preparation, Selection and Screening of the Programmes, the selection of Projects, the Information and Communication responsibilities assumed by the POs, the FOs, and so, are uploaded here.

To facilitate browsing, the reader can also find the documents they are interested in in the correspondent section, that is the “Bilateral Fund“, or the “Programmes” sections, on the website.

‘Εγγραφα Γενικού Ενδιαφέροντος
Eκθέσεις Στρατηγικής
Στρατηγικές και Σχέδια Επικοινωνίας
Εγχειρίδια Κατευθυντήριων Οδηγιών
Fact Sheet
Skip to content