Πρωτοβουλία (initiative) που προτάθηκε επί τη βάσει της εμπειρίας που αποκτήθηκε κατά την προηγούμενη προγραμματική περίοδο και την ανάγκη για έναν ευέλικτο προϋπολογισμό, προκειμένου να χρηματοδοτούνται εγκαίρως και χωρίς διοικητικά βάρη μεμονωμένες δράσεις, όπως επαγγελματικά ταξίδια ή δράσεις μικρής κλίμακας.  

Αν, μελλοντικά, προκύψει η ανάγκη για την υλοποίηση πρωτοβουλίας εκ μέρους του ΕΣΕ (για μια στοχευμένη δράση που θα απαιτεί δαπάνες μεγαλύτερη των 60.000€), τότε θα προταθεί μια διακριτή πρωτοβουλία.

Εταίρος
Εάν είναι εφικτό, η Πρεσβεία της Νορβηγίας. (Διαφορετικά θα προταθεί άλλος εταίρος.)
Αρχή υλοποίησης
Εθνικό Σημείο Επαφής (ΕΣΕ)
Προϋπολογισμός
80.000,00€

Μετάβαση στο περιεχόμενο