Η Πράξη «GENDER-ΙN: Integrating Gender in interdisciplinary research» στοχεύει στην προώθηση διμερών δράσεων μεταξύ Ελλάδας και Νορβηγίας με την ενίσχυση της διαδικασίας αμοιβαίας μάθησης μεταξύ επιστημόνων/ισσών και ερευνητών/τριών στις δύο χώρες σχετικά με την ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου στο περιεχόμενο της έρευνας. Οι δραστηριότητες που θα λάβουν χώρα στο πλαίσιο της Πράξης θα είναι διαδικτυακές και δια ζώσης και θα προωθήσουν τις έμφυλες οπτικές στην επιστήμη.


Για την επιτυχή διεξαγωγή της Πράξης συνεργάζονται η Ελληνική Εταιρεία Γυναικών Πανεπιστημιακών (ΕΛ.Ε.ΓΥ.Π.) ως Συντονιστής Φορέας και στο πλαίσιο της ανάπτυξης διμερούς συνεργασίας το KILDEN– Knowledge Centre for Gender Balance and Gender Perspectives in Research, ένα Εθνικό Κέντρο Πληροφόρησης για την Έρευνα Φύλου στη Νορβηγία. Η Πράξη «GENDER- ΙN: Integrating Gender in interdisciplinary research» θα στηριχθεί στην τεχνογνωσία του Kilden. Το Kilden έχει επιμεληθεί μία έκδοση με τίτλο: «What is the gender dimension in research?», το οποίο περιέχει μελέτες περιπτώσεων από από ένα ευρύ φάσμα ερευνητικών πεδίων με παραδείγματα που δείχνουν πώς εισάγεται η διάσταση του φύλου στα αντίστοιχα πεδία. Η ΕΛ.Ε.ΓΥ.Π. από την πλευρά της απαρτίζεται από γυναίκες μέλη ΔΕΠ όλων των επιστημών, από σχεδόν όλα τα Πανεπιστήμια της χώρας, συνεπώς θα μπορέσει να ενεργοποιήσει μέσω των μελών της την ακαδημαϊκή και ερευνητική κοινότητα προς την αξιοποίηση της τεχνογνωσίας.

Η Πράξη GENDER- ΙN θα ενισχύσει την συνεργασία και την ανταλλαγή γνώσεων σχετικά με την ενσωμάτωση του φύλου στην επιστήμη μεταξύ ακαδημαϊκών και ερευνητών/τριών από την Ελλάδα και την Νορβηγία που εργάζονται σε 6 διαφορετικούς διεπιστημονικούς ερευνητικούς τομείς:

1. υγεία

2. πολιτισμός, δημιουργικότητα και κοινωνία χωρίς αποκλεισμούς

3. πολιτική ασφάλεια για την κοινωνία

4. ψηφιακή τεχνολογία, βιομηχανία και διάστημα

5. κλίμα, ενέργεια και κινητικότητα

6. τρόφιμα, βιοοικονομία, φυσικοί πόροι, γεωργία και περιβάλλον.

Οι θεματικοί αυτοί τομείς διαχωρίζονται και στο χρηματοδοτικό πρόγραμμα Horizon-Europe που αποτελεί το κυριότερο χρηματοδοτικό πρόγραμμα της ΕΕ για την έρευνα και την καινοτομία.

Στόχοι του έργου είναι: (α) να ενισχύσει την συνεργασία και τις ανταλλαγές γνώσεων μεταξύ ακαδημαϊκών και ερευνητών/τριών από την Ελλάδα και τη Νορβηγία (β) να ανοίξουν διαπολιτισμικές συζητήσεις μεταξύ ακαδημαϊκών, υπευθύνων χάραξης πολιτικής και φορέων για τα αναδυόμενα ζητήματα των έμφυλων σχέσεων στην ακαδημαϊκή κοινότητα των Πανεπιστημίων και των Ερευνητικών Κέντρων (γ) να προτείνει πιθανούς τρόπους ενσωμάτωσης της διάστασης του φύλου σε διεπιστημονικούς τομείς της επιστήμης.

Η επιλέξιμη δημόσια δαπάνη για τον υπολογισμό της στήριξης του ΧΜ-ΕΟΧ ανέρχεται σε 62.460€.

Μετάβαση στο περιεχόμενο