Στόχος της συγκεκριμένης πρότασης είναι να δημιουργηθεί ο μηχανισμός βάσει του οποίου το #GIL4W (Greek Innovation Lab for Women – Ελληνικό Εργαστήριο Καινοτομίας για τις Γυναίκες) θα γίνει ένα εμβληματικό έργο και για τις δύο χώρες, λειτουργώντας ως μηχανισμός μεταφοράς γνώσης από τη Νορβηγία στην Ελλάδα, ο οποίος θα επιτρέψει στα μέλη των δύο πλευρών να μοιραστούν εργαλεία, διδάγματα, επιχειρηματικές βάσεις και να προωθήσουν γρήγορα καινοτόμες πρακτικές. Ο βασικός ρόλος των Νορβηγών εταίρων, εκτός του εντοπισμού συνεργειών με τους ομόλογους ελληνικούς φορείς, θα είναι η μεταφορά, μέσω της συνδημιουργίας και της καθαρής έννοιας της καινοτομίας, της πολύτιμης νορβηγικής τεχνογνωσίας και η βοήθεια μετά την COVID-19 περίοδο και τις αρνητικές επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης για την ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας με ιδιαίτερη έμφαση στο γυναικείο εργατικό δυναμικό στην ελληνική αγορά εργασίας.

Το #GIL4W θα δημιουργήσει μία ζωτική περιοχή ενδιαφέροντος όπου τα μέλη και των δύο πλευρών (Νορβηγίας και Ελλάδας) θα μπορούν να μοιραστούν εργαλεία, διδάγματα, επιχειρηματικές βάσεις και να προωθήσουν γρήγορα καινοτόμες πρακτικές ενθαρρύνοντας συγκεκριμένους στόχους για:

(1) υψηλού επιπέδου εταιρική δέσμευση για μια φύλο-κεντρική προσέγγιση στην καινοτομία
(2) σχεδιασμό καινοτομιών που περιλαμβάνουν γυναίκες ως παρόχους υπηρεσιών και καινοτομίας καθώς και ως τελικούς χρήστες
(3) προσαρμογή της εφαρμογής καινοτομιών στις ανάγκες των γυναικών
(4) αξιολόγηση των επιπτώσεων στην απασχόληση και την καινοτομία με βάση το φύλο, χρησιμοποιώντας πραγματικά δεδομένα
(5) κλιμάκωση των καινοτομιών που παρέχουν βιώσιμες λύσεις για να καλύψουν τις ανάγκες των γυναικών και των κοριτσιών και δημιουργία μιας Ελληνικής Κοινότητας Αριστείας για γυναίκες καινοτόμους και STEM – επιχειρηματίες, φέρνοντάς τες στην πρώτη γραμμή του παγκόσμιου οικοσυστήματος καινοτομίας.


Το ΕΚ “Αθηνά” διεξάγει έρευνα στην Πληροφορική, την Επικοινωνία και την Υπολογιστική Επιστήμη και Τεχνολογία, συμπεριλαμβανομένων όλων των τομέων της επιστήμης δεδομένων. Με μεγάλο αριθμό γυναικών ερευνητριών, επιστημονικού και διευθυντικού προσωπικού, το ΕΚ ‘Αθηνά’ συμμετέχει σε πολλές πρωτοβουλίες, προγράμματα και δραστηριότητες που προωθούν έννοιες σχετικές με αυτές της παρούσας πρότασης.
Το ECWT αποτελεί έναν ευρωπαϊκό κόμβο συνάντησης δημόσιων και ιδιωτικών φορέων, της ακαδημαϊκής κοινότητας και των ΜΚΟ, από 26 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που συνεργάζονται για μετρήσιμα και σημαντικά αποτελέσματα αναφορικά με την αύξηση του αριθμού των κοριτσιών και των γυναικών στον κλάδο της τεχνολογίας γενικά και των ΤΠΕ ειδικότερα.

Το ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» σήμερα είναι το μεγαλύτερο διεπιστημονικό Ερευνητικό Κέντρο της Ελλάδας. Το ΙΠΤ επικεντρώνεται στην έρευνα και ανάπτυξη στους τομείς των ΤΠΕ, των Τεχνολογιών Ιστού και των Ευφυών Συστημάτων.

Το Net Media Lab, το Γραφείο Καινοτομίας και ο Κόμβος Ψηφιακής Καινοτομίας, Αhedd θα εστιάσουν στην μεταφορά τεχνογνωσίας και καινοτομίας, στους τομείς τεχνολογίας και στρατηγικής τεχνολογιών, στοχεύοντας στην ενίσχυση της έμφυλης καινοτομίας του Δημόκριτου.

Το ΕΠΙΣΕΥ ΕΜΠ αποτελεί ΝΠΙΔ κοινωφελούς ενδιαφέροντος, προσανατολισμένο στην έρευνα. Το ΕΠΙΣΕΥ έχει συμμετάσχει σε πολλά χρηματοδοτούμενα από την ΕΚ ερευνητικά έργα και έχει διατελέσει Συντονιστικός Εταίρος ή Τεχνικός Διευθυντής σε πάνω από 30. Λειτουργεί βάσει εγκεκριμένου σχεδίου δράσεων για τη διασφάλιση της ισότητας των φύλων.

Το Ελληνικό Ινστιτούτο Παστέρ ασχολείται με την πρόληψη και η θεραπεία των μολυσματικών νόσων μέσω της Βασικής και Εφαρμοσμένης Έρευνας, Εκπαίδευσης και προσφοράς Υπηρεσιών στη Δημόσια Υγεία και έχει αναπτύξει αξιοσημείωτη ερευνητική δραστηριότητα και στον τομέα των Νευροεπιστημών.

Το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων «Διόφαντος» είναι επιστημονικός φορέας εποπτευόμενος από το Υπουργείο Παιδείας και Τεχνικός Σύμβουλος του κράτους για θέματα Πληροφορικής/ΤΠΕ. Το ΙΤΥΕ σχεδιάζει, αναπτύσσει και λειτουργεί και παρακολουθεί υποδομές, υπηρεσίες και εφαρμογές εθνικής εμβέλειας.

Προϋπολογισμός: 62.001,00 ευρώ

Μετάβαση στο περιεχόμενο