Η Πράξη Nanoscopy-GR έχει στόχο την ενίσχυση της έρευνας στο αντικείμενο της μελέτης νανοϋλικών με ηλεκτρονική νανοσκοπία και τον μακροπρόθεσμο συντονισμό ερευνητικής στρατηγικής μεταξύ Ελλάδας και Νορβηγίας, με τη δημιουργία ενός κόμβου μεταξύ των δύο σημαντικότερων ελληνικών εργαστηρίων στον χώρο και τη διασύνδεσή του με τον αντίστοιχο νορβηγικό.

Οι δράσεις περιλαμβάνουν:

(α) τη δημιουργία διαδικτυακής πλατφόρμας που θα διασυνδέει τα εργαστήρια τόσο μεταξύ τους όσο και με την επιστημονική κοινότητα και τους παραγωγικούς φορείς

(β) την τεχνική συνεργασία και ανταλλαγή τεχνογνωσίας στη διαμόρφωση σύγχρονων υπηρεσιών νανοσκοπίας

(γ) τη συνδιοργάνωση σεμιναρίων, διαλέξεων, και πρακτικής άσκησης στις αναδυόμενες εξελίξεις στην ηλεκτρονική νανοσκοπία

(δ) την προετοιμασία σύγχρονου εκπαιδευτικού υλικού ανάπτυξης δεξιοτήτων για χρήστες του δικτύου

(ε) τη διαμόρφωση πλατφόρμας λογισμικού ολοκληρωμένης ανάλυσης εικόνων ηλεκτρονικής νανοσκοπίας, και

(ς) τη διάδοση, προαγωγή και εξωστρέφεια των διεπιστημονικών δυνατοτήτων του δικτύου.


Οι επιμέρους στόχοι της πράξης είναι:

(i) η μορφοποίηση και εφαρμογή μιας ολοκληρωμένης μεθοδολογίας νανοσκοπίας και μοντελοποίησης για διεξαγωγή πιλοτικών μελετών νανοϋλικών και νανοδομών μέχρι την ατομική κλίμακα

(ii) η αναβάθμιση και ενοποίηση των δυνατοτήτων παροχής καινοτόμων διεπιστημονικών υπηρεσιών ηλεκτρονικής νανοσκοπίας

(iii) η αντιμετώπιση νέων προκλήσεων στον νανοσκοπικό χαρακτηρισμό υλικών και διατάξεων για ανάπτυξη προϊόντων υψηλής προστιθέμενης αξίας

(iv) η συνανάπτυξη της ηλεκτρονικής νανοσκοπίας στις δύο χώρες διαμέσου συνεργειών σε ερευνητικά έργα.

Για την επιτυχία της πράξης συνεργάζονται το ΑΠΘ μέσω του Εργαστηρίου Ηλεκτρονικής Μικροσκοπίας και Δομικού Χαρακτηρισμού Υλικών (ΕΗΜΔΧΥ) του Τμήματος Φυσικής (ΤΦ) ως Συντονιστής Φορέας, το Εργαστήριο Ηλεκτρονικής Μικροσκοπίας και Νανοϋλικών (ΕΗΜΝ) του Ινστιτούτου Νανοεπιστήμης και Νανοτεχνολογίας (ΙΝΝ) του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» και, στο πλαίσιο της ανάπτυξης διμερούς συνεργασίας, το Centre for Materials Science and Nanotechnology (SMN) του University of Oslo (UiO). H επιλογή του Νορβηγικού φορέα βασίστηκε στην υψηλού επιπέδου υποδομή και εξειδίκευση στη νανοσκοπία, τη συμμετοχή του στον αντίστοιχο νορβηγικό κόμβο NORTEM, και τη διασύνδεσή του με τους παραγωγικούς φορείς.

Φορέας υλοποίησηςΤο ΑΠΘ μέσω του Εργαστηρίου Ηλεκτρονικής Μικροσκοπίας και Δομικού Χαρακτηρισμού Υλικών (ΕΗΜΔΧΥ) του Τμήματος Φυσικής (ΤΦ)
Εταίροι Το Εργαστήριο Ηλεκτρονικής Μικροσκοπίας και Νανοϋλικών (ΕΗΜΝ) του Ινστιτούτου Νανοεπιστήμης και Νανοτεχνολογίας (ΙΝΝ) του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος»
Το Centre for Materials Science and Nanotechnology (SMN) | University of Oslo (UiO)
Συνολικό κόστος πράξης40.000,00€
Μετάβαση στο περιεχόμενο