Στην Ελλάδα, οι δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι νέοι και οι γυναίκες σχετικά με την πρόσβαση στην αγορά εργασίας στερεί την οικονομία της χώρας από την προσφορά εργατικού δυναμικού σε σημαντικούς τομείς της ελληνικής κοινωνίας.  Με δεδομένη την επείγουσα ανάγκη να αντιμετωπιστεί το κενό που έχει δημιουργηθεί από την οικονομική κρίση και να αναμορφωθεί το μοντέλο εθνικής ανάπτυξης με κατεύθυνση προς την καινοτομία και την εξωστρέφεια, η κινητοποίηση και η επένδυση στο ανθρώπινο δυναμικό της Ελλάδας είναι ύψιστης σημασίας για το οικονομικό μέλλον της χώρας. 

(α) η καταγραφή και ανάλυση των συνθηκών της ελληνικής αγοράς εργασίας και η εξέταση των κύριων εμποδίων που περιορίζουν την πρόσβαση των νέων σε αυτή, δίνοντας έμφαση σε θέματα φύλου, και 

(β) η διαμόρφωση των κατάλληλων προτάσεων πολιτικής σχετικά με το πώς μπορεί να διευκολυνθεί η πρόσβαση των νέων στην ελληνική αγορά εργασίας, συμπεριλαμβανομένων συγκεκριμένων συστάσεων για την άρση εμποδίων που αφορούν ζητήματα φύλου.

Το πρόγραμμα θα ωφεληθεί από την ανταλλαγή γνώσης, εμπειρίας και καλών πρακτικών από τη Νορβηγία, καθώς και από άλλες σκανδιναβικές χώρες.

Partner
Φορέας υλοποίησης
Προϋπολογισμός
119,076,62€

Μετάβαση στο περιεχόμενο