Άσυλο κ Μετανάστευση: Τροποποίηση Απόφασης Ένταξης

Τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης της Πράξης με τίτλο «Προκαθορισμένη Πράξη 7 – Ενίσχυση των συνθηκών πρώτης υποδοχής και των παρεχόμενων υπηρεσιών σε Υπηκόους Τρίτων Χωρών» με Κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5129771 στο πλαίσιο του Χρηματοδοτικού Μηχανισμού Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου περιόδου 2014-2021 (ΧΜ ΕΟΧ 2014 – 2021) στο Πρόγραμμα με τίτλο «Ανάπτυξη των δυνατοτήτων διαχείρισης των Εθνικών Συστημάτων Ασύλου και Μετανάστευσης».

Στο πλαίσιο της τρέχουσας τροποποίησης, περικλείονται οι εξής αλλαγές:

(α) Προβλέπεται νέα κατηγορία δαπάνης μέσω δύο υποέργων (Υποέργο 14 και 15), η οποία αφορά την υποστήριξη και βελτίωση της επιχειρησιακής ικανότητας των εμπλεκόμενων στην υλοποίηση των προκαθορισμένων πράξεων που χρηματοδοτούνται από τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο (ΕΕΑ Grants), Υπηρεσιών της Γενικής Διεύθυνσης Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου.

(β) Ως προς τις δαπάνες λειτουργίας της δομής φιλοξενίας στον Πύργο Ηλείας, το προσωπικό που θα τη στελεχώσει θα προσληφθεί μέσω των διαδικασιών που προβλέπει το Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού, και όχι μέσω ιδιωτικής εταιρίας όπως προέβλεπε το εγκεκριμένο τεχνικό δελτίο. Οι υπόλοιπες δαπάνες δεν μεταβάλλονται ως προς τις προβλεπόμενες κατηγορίες, υπάρχουν όμως επιμέρους αλλαγές στα προβλεπόμενα ποσά, ώστε να απεικονίζουν καλύτερα τη χρηματοοικονομική κατάσταση του υποέργου.

ΕΓΓΡΑΦΑ

Αρχείο Περιγραφή Μέγεθος αρχείου
pdf Τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης της Πράξης με τίτλο «Προκαθορισμένη Πράξη 7 Ενίσχυση των συνθηκών πρώτης υποδοχής και των παρεχόμενων υπηρεσιών σε Υπηκόους Τρίτων Χωρών» με Κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5129771 στο πλαίσιο του Χρηματοδοτικού Μηχανισμού Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου περιόδου 2014-2021 (ΧΜ ΕΟΧ 2014 - 2021) στο Πρόγραμμα με τίτλο «Ανάπτυξη των δυνατοτήτων διαχείρισης των Εθνικών Συστημάτων Ασύλου και Μετανάστευσης»
560 KB

Πρόσφατη ενημέρωση

Μετάβαση στο περιεχόμενο