Κοινωνική ένταξη και ενδυνάμωση Ρομά

Κοινωνική ένταξη και ενδυνάμωση Ρομά

Βελτιωμένες συνθήκες ένταξης και ενδυνάμωσης των κοινοτήτων Ρομά

Το πρόγραμμα αποσκοπεί στο να διαχειριστεί τα επείγοντα ζητήματα στέγασης των πληθυσμών Ρομά σε ένα ολιστικό πλαίσιο(δημιουργία πρότυπου οικισμού/μετεγκατάσταση Ρομά στην Κατερίνη). Η ενσωμάτωση των κοινοτήτων Ρομά αγγίζει και γενικότερα ζητήματα ανεργίας, εκπαίδευσης και υγείας, καθώς και την προώθηση της ίσης μεταχείρισης και σεβασμού των θεμελιωδών δικαιωμάτων των Ρομά. Η εγκαθίδρυση μιας μονάδας Task Force σε περιοχές υψηλής συγκέντρωσης πληθυσμών Ρομά θα εξασφαλίσει την αποτελεσματική υλοποίηση της εθνικής στρατηγικής για την ενσωμάτωση των Ρομά σε ό,τι αφορά το σύνολο των πολιτικών κοινωνικής ενσωμάτωσης (στέγαση, εκπαίδευση, υγεία κτλ.) 

 

Σκοπός ΠρογράμματοςΒελτιωμένες συνθήκες ένταξης και ενδυνάμωσης των κοινοτήτων Ρομά
Θεματική προγράμματοςΕνσωμάτωση και ενδυνάμωση Ρομά
Διαχειριστής ΠρογράμματοςΕιδική Υπηρεσία—Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Τομέα Απασχόλησης και Κοινωνικής Οικονομίας, του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών υποθέσεων
Εταίρος Διεθνής ΟργανισμόςEuropean Union Agency for Fundamental Rights (EUFRA)
Ποσό από πόρους του ΧΜ ΕΟΧ5.500.000€
Ποσό από εθνικούς πόρους του ΠΔΕ2.200.000€
Σύνολο7.700.000€

Αρχείο Περιγραφή Μέγεθος αρχείου
pdf ΦΕΚ Β/4027/21.09.2020 | ΥΑ Χρηματοδότησης προγράμματος με Προγραμματική Συμφωνία σε παράρτημα Συγχρηματοδότηση του Προγράμματος με τίτλο: «Κοινωνική ένταξη και ενδυνάμωση των Ρομά» (Programme B-Roma Inclusion and Empowerment), με Διαχειριστή Προγράμματος (Programme Operator) την Ειδική Υπηρεσία «Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ, Τομέας Απασχόλησης και Κοινωνικής Οικονομίας» του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, με πόρους του Χρηματοδοτικού Μηχανισμού Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΧΜ ΕΟΧ) περιόδου 2014-2021 και εθνικούς πόρους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων-ΠΔΕ
269 KB

Μετάβαση στο περιεχόμενο