Χρηστή διακυβέρνηση, θεσμοί και διαφάνεια

Χρηστή διακυβέρνηση, θεσμοί και διαφάνεια

Ενίσχυση της διαφάνειας και λογοδοσίας της Δημόσιας Διοίκησης

Το πρόγραμμα θα συνεισφέρει στη διαφάνεια και λογοδοσία της δημόσιας διοίκησης (εφεξής: ΔΔ) μέσα από τη μετατροπή σε ψηφιακές υπηρεσίες. Μέσα από τις προτεινόμενες δράσεις θα επιτευχθεί η άμεση πρόσβαση των πολιτών στη ΔΔ, ενώ θα επισπευθεί ο τεχνολογικός εκσυγχρονισμός της, η μείωση της γραφειοκρατίας και η καταπολέμηση της διαφθοράς. Τέλος, μέσω του προγράμματος χρηματοδοτούνται δράσεις του Συνηγόρου του Πολίτη κ της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας για την αντιμετώπιση της κακοδιοίκησης και καλύτερης διαχείρισης των προβλημάτων των πολιτών.

 

 

 

Σκοπός προγράμματος
Ενίσχυση της διαφάνειας και λογοδοσίας της Δημόσιας Διοίκησης
Θεματική προγράμματος
Χρηστή διακυβέρνηση, Λογοδοσία θεσμικών οργάνων, Διαφάνεια
Διαχειριστής Προγράμματος
Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Προγράμματος «Ψηφιακός Μετασχηματισμός 2021-2027» (ΕΥΔΠ ΨΗΜΕΤ)
Εταίρος Διεθνής Οργανισμός
Programme Grant
6.066.932€
Programme co-financing
1.070.634€
Σύνολο
7.137.566€

Αρχείο Περιγραφή Μέγεθος αρχείου
pdf ΦΕΚ Β/1820/22.03.2023 Τροποποιημένη Προγραμματική Συμφωνία ως προς την πρόσφατη αλλαγή στην τελική χρηματοδότηση του προγράμματος και την ονομασία της υπηρεσίας
305 KB
pdf ΦΕΚ Β/5355/7.12.2020 | ΥΑ Χρηματοδότησης προγράμματος με Προγραμματική Συμφωνία σε παράρτημα Συγχρηματοδότηση του Προγράμματος, με τίτλο: «Χρηστή Διακυβέρνηση, Θεσμοί και Διαφάνεια» (Programme F - Good Governance, Accountable Institutions, Τransparency), με Διαχειριστή Προγράμματος (Programme Operator) την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Εφαρμογής ΤΠΕ (ΕΥΔΕ ΤΠΕ) του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, με πόρους του Χρηματοδοτικού Μηχανισμού Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΧΜ ΕΟΧ), περιόδου 2014-2021 και εθνικούς πόρους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ)
405 KB
pdf Πρόσκληση 02ΕΟΧ _PDPs Πρόσκληση με τίτλο «Υλοποίηση του Προγράμματος "Χρηστή Διακυβέρνηση, Θεσμοί, Διαφάνεια" του ΧΜ ΕΟΧ 2014-2021 μέσω των Προκαθορισμένων Πράξεων της Προγραμματικής Συμφωνίας»
830 KB
pdf 1η τροπoποίηση_Π02_ΕΟΧ_PDPs Πρώτη τροποποίηση της πρόσκλησης με τίτλο "Υλοποίηση του Προγράμματος 'Χρηστή Διακυβέρνηση, Θεσμοί, Διαφάνεια' του ΧΜ ΕΟΧ 2014-2021 μέσω των Προκαθορισμένων Πράξεων της Προγραμματικής Συμφωνίας"
312 KB
pdf 2η Τροποποίηση της Πρόσκλησης_Π02 Δεύτερη τροποποίηση της πρόσκλησης Π02_ΕΟΧ_PDPs, με τίτλο «Υλοποίηση του Προγράμματος "Χρηστή Διακυβέρνηση, Θεσμοί, Διαφάνεια" του ΧΜ ΕΟΧ 2014-2021 μέσω των Προκαθορισμένων Πράξεων της Προγραμματικής Συμφωνίας»
342 KB
pdf Σχέδιο Απόφασης Ένταξης Πράξης_Π01 Ένταξη της Πράξης «Ενέργειες στήριξης της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας κατά την έναρξη της υλοποίησης της Προκαθορισμένης Πράξης 'Ενίσχυση του πλαισίου για την ακεραιότητα, τη διαφάνεια και την καταπολέμηση της διαφθοράς'»
432 KB
pdf Απόφαση Ένταξης Πράξης Ένταξη της Πράξης «Τεχνικός και Νομικός Σύμβουλος Υποστήριξης της Γ.Γ.Ψ.Δ.Α.Δ. για την προετοιμασία υλοποίησης του προκαθορισμένου έργου PDP1: “Οργανωτική Αναβάθμιση και Ψηφιακός Μετασχηματισμός του δικτύου Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) και των παρεχόμενων υπηρεσιών”» με Κωδικό ΟΠΣ 5093107 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Χρηστή Διακυβέρνηση, Θεσμοί και Διαφάνεια 2014-2020»
432 KB
pdf Απόφαση Ένταξης Πράξης Ένταξη της Πράξης «Ενέργειες στήριξης Διαχειριστή Προγράμματος "Χρηστή Διακυβέρνηση, Θεσμοί και Διαφάνεια"» με Κωδικό ΟΠΣ 5087289 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Χρηστή διακυβέρνηση, Θεσμοί και Διαφάνεια 2014-2020»
462 KB
pdf Ενδιάμεση αξιολόγηση του Προγράμματος Executive Summary | Τόμος Β' (Ιούνιος 2023)
929 KB

 

06.07.23 Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας υλοποιεί δράσεις για την ενίσχυση της διαφάνειας και την καταπολέμηση της διαφθοράς με τη συγχρηματοδότηση των EEA Grants.
01.02.23 Πρόσκληση για την υποβολή προτάσεων χρηματοδότησης μέσω του Ταμείου Διμερών Σχέσεων, στο πλαίσιο του Προγράμματος Χρηστή Διακυβέρνηση, Θεσμοί, Διαφάνεια
27.05.22 Πρόσκληση για την υποβολή προτάσεων χρηματοδότησης, μέσω του Ταμείου Διμερών Σχέσεων, στο πλαίσιο του Προγράμματος Χρηστή Διακυβέρνηση, Θεσμοί, Διαφάνεια
01.04.21 Πρόσκληση για την υποβολή προτάσεων στο πλαίσιο του ΧΜ ΕΟΧ 2014–2021 για την υλοποίηση του Προγράμματος “Χρηστή Διακυβέρνηση, Θεσμοί, Διαφάνεια” του ΧΜ ΕΟΧ 2014-2021 μέσω των Προκαθορισμένων Πράξεων της Προγραμματικής Συμφωνίας
14.03.21 Ενέργειες στήριξης Φορέων Υλοποίησης κατά την έναρξη υλοποίησης των προκαθορισμένων πράξεων τους, καθώς και του Διαχειριστή του Προγράμματος “Χρηστή Διακυβέρνηση, Θεσμοί και Διαφάνεια” του ΧΜ ΕΟΧ 2014-2021
07.02.21 Πρόσκληση για την υποβολή προτάσεων έργων (πράξεων) διαχειριστικού κόστους για το Πρόγραμμα «Χρηστή Διακυβέρνηση, Θεσμοί, Διαφάνεια»
04.02.21 Ενέργειες στήριξης Φορέων Υλοποίησης κατά την έναρξη υλοποίησης των προκαθορισμένων πράξεων τους, καθώς και του Διαχειριστή του Προγράμματος “Χρηστή Διακυβέρνηση, Θεσμοί και Διαφάνεια” του ΧΜ ΕΟΧ 2014-2021

Μετάβαση στο περιεχόμενο