Άσυλο και Μετανάστευση <br><span>Ενίσχυση εθνικών συστημάτων ασύλου και μετανάστευσης</span>

Άσυλο και Μετανάστευση
Ενίσχυση εθνικών συστημάτων ασύλου και μετανάστευσης

Λειτουργικά συστήματα διαχείρισης ασύλου και μετανάστευσης και διασφάλιση ασφαλής αναζήτησης ασύλου

Το πρόγραμμα έχει ως σκοπό  να εγκαθιδρύσει λειτουργικά συστήματα διαχείρισης ασύλου και μετανάστευσης, ενώ ταυτόχρονα θα βοηθάει σε όσους αναζητούν άσυλο να ασκούν τα βασικά τους δικαιώματα. Οι ομάδες-στόχος συμπεριλαμβάνουν υπηκόους τρίτων χωρών με έμφαση στους ασυνόδευτους ανηλίκους και τις ευάλωτες ομάδες. Περαιτέρω, το πρόγραμμα θα συνεισφέρει στην ενδυνάμωση των διμερών σχέσεων με διεθνείς οργανισμούς που διαδραματίζουν ιδιαίτερα σημαντικό ρόλο στους τομείς του ασύλου και της μετανάστευσης, καθώς και με εταίρους από τις Δότριες χώρες.

facebook.com/ArbeidsinnvandringUDI

facebook.com/FamilieinnvandringUDI

Σκοπός προγράμματοςΛειτουργικά συστήματα διαχείρισης ασύλου και μετανάστευσης και διασφάλιση ασφαλής αναζήτησης ασύλου
Θεματική προγράμματοςΆσυλο και Μετανάστευση
Διαχειριστής ΠρογράμματοςΥπηρεσία Διαχείρισης Ευρωπαϊκών και Αναπτυξιακών Προγραμμάτων (ΥΔΕΑΠ)
Εταίρος Προγράμματος από τις δότριες χώρεςNorwegian Directorate of Immigration (UDI)
Ποσό από πόρους του ΧΜ ΕΟΧ16.500.000€
Ποσό από εθνικούς πόρους του ΠΔΕ2.911.765€
Σύνολο19.411.765€

Αρχείο Περιγραφή Μέγεθος αρχείου
pdf ΦΕΚ B’ 1497/21.04.2020 | ΥΑ Χρηματοδότησης προγράμματος με Προγραμματική Συμφωνία σε παράρτημα Συγχρηματοδότηση του Προγράμματος με τίτλο: «Ανάπτυξη των δυνατοτήτων διαχείρισης των Εθνικών Συστημάτων Ασύλου και Μετανάστευσης» (Programme G -Capacity Building of National Asylum and Migration Management Systems), με Διαχειριστή Προγράμματος (Programme Operator) την Υπηρεσία Διαχείρισης Ευρωπαϊκών και Αναπτυξιακών Προγραμμάτων (Υ.Δ.Ε.Α.Π.) του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, με πόρους του Χρηματοδοτικού Μηχανισμού Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΧΜ ΕΟΧ) περιόδου 2014-2021 και εθνικούς πόρους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων-ΠΔΕ
566 KB
pdf ΥΔΕΑΠ | Σχέδιο Επικοινωνίας Σχέδιο επικοινωνίας του Προγράμματος: "Ανάπτυξη των Δυνατοτήτων Διαχείρισης των Εθνικών Συστημάτων Ασύλου και Μετανάστευσης"
646 KB
pdf Asylum and migration: Norway’s support to Greece FACT SHEET I Last update: September 2020
1 MB
pdf Ένταξη της Πράξης με τίτλο «Ενίσχυση της Αρχής Προσφυγών» Ένταξη της Πράξης με τίτλο «Ενίσχυση της Αρχής Προσφυγών» με Κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5076412, από τον Χρηματοδοτικό Μηχανισμό Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΧΜ ΕΟΧ) περιόδου 2014-2021, στο Πρόγραμμα με τίτλο «Ανάπτυξη των Δυνατοτήτων Διαχείρισης των Εθνικών Συστημάτων Ασύλου και Μετανάστευσης».
668 KB
pdf Ένταξη της Πράξης με τίτλο «Ενίσχυση της Υπηρεσίας Ασύλου» Ένταξη της Πράξης με τίτλο «Ενίσχυση της Υπηρεσίας Ασύλου» με Κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5076405 στο πλαίσιο του Χρηματοδοτικού Μηχανισμού Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου περιόδου 2014-2021 (ΧΜ ΕΟΧ 2014 - 2021) στο Πρόγραμμα με τίτλο «Ανάπτυξη των δυνατοτήτων διαχείρισης των Εθνικών Συστημάτων Ασύλου και Μετανάστευσης»
460 KB
Μετάβαση στο περιεχόμενο