Οριοθέτηση ζωνών υφαλμύρινσης νήσου Ζακύνθου | Διερευνητική παρακολούθηση και δυνατότητες τεχνητού εμπλουτισμού για την αντιμετώπιση του φαινομένου ZANTE-SAL (Απόφαση Ένταξης)

Σκοπός του προτεινόμενου ερευνητικού έργου είναι ο καθορισμός και η οριοθέτηση των περιοχών των υπόγειων υδατικών συστημάτων (ΥΥΣ) της Νήσου Ζακύνθου, τα οποία σύμφωνα με την 1η Αναθεώρηση των Σχεδίων Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμών (ΣΔΛΑΠ) παρουσιάζουν φαινόμενα εκτεταμένης ή τοπικής υφαλμύρινσης.

Αντικείμενο του Έργου είναι η εφαρμογή συγκεκριμένων μέτρων του Σχεδίου Διαχείρισης Λεκάνης απορροής ποταμών (ΣΔΛΑΠ) του υδατικού διαμερίσματος (ΥΔ) EL02 για τα ΥΥΣ της Ζακύνθου με κωδικούς EL0200040 και EL0200050. Τα μέτρα αυτά είναι βασικά και συμπληρωματικά και έχουν ως ακολούθως:

Μ02Β0601: Διερεύνηση των συνθηκών εφαρμογής τεχνητών εμπλουτισμών υπόγειων υδατικών συστημάτων ως μέσο ποσοτικής ενίσχυσης και ποιοτικής προστασίας των ΥΥΣ, με προτεραιότητα στα ΥΥΣ με κακή κατάσταση και αντιμετώπιση της υφαλμύρινσης (βασικό).
Μ02Σ0801: Καθορισμός και οριοθέτηση περιοχών ΥΥΣ που παρουσιάζουν κακή ποιοτική κατάσταση λόγω υφαλμύρινσης ή παρουσιάζουν τοπική υφαλμύρινση (συμπληρωματικό μέτρο).
Μ02Σ0802: Έλεγχος ποιοτικής κατάστασης αδειοδοτούμενων υδροληπτικών έργων σε συστήματα με υψηλές τιμές φυσικού υποβάθρου (π.χ. χλωριόντα) (συμπληρωματικό).

Ειδικότερα, το Έργο έχει ως στόχο να παράσχει τα τεχνικά και λειτουργικά εργαλεία, τα οποία θα επιτρέψουν:
(α) την κατανόηση των γεωλογικών και υδρογεωλογικών συνθηκών των ΥΥΣ, την κατανόηση των διαδικασιών που οδηγούν στη δημιουργία του φαινομένου της υφαλμύρινσης, καθώς και τη διάγνωση της εξέλιξης του φαινομένου
(β) οριοθέτηση των ζωνών υφαλμύρινσης
(γ) διατύπωση προτάσεων προστασίας ή και ανάταξης των ΥΥΣ.

Φορέας υλοποίησης: ΕΛΚΕ Πανεπιστημίου Πατρών & Institute for Energy Technology (IFE)

Συνολικό κόστος πράξης: €196.500

ΕΓΓΡΑΦΑ

Αρχείο Περιγραφή Μέγεθος αρχείου
pdf Απόφαση Ένταξης | ΕΥ Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ ΥΠΕΝ, Τομέα Περιβάλλοντος Ένταξη της Πράξης «Οριοθέτηση ζωνών υφαλμύρινσης νήσου Ζακύνθου. Διερευνητική παρακολούθηση και δυνατότητες τεχνητού εμπλουτισμού για την αντιμετώπιση του φαινομένου. ZANTE-SAL», με Κωδικό ΟΠΣ 5086622 στο Πρόγραμμα «Διαχείριση Υδάτων» του ΧΜ ΕΟΧ 2014-2021»
3 MB
Μετάβαση στο περιεχόμενο