Ένταξη της Πράξης «Υλοποίηση του Προγράμματος “Χρηστή Διακυβέρνηση, Θεσμοί, Διαφάνεια” του ΧΜ ΕΟΧ 2012-2021, μέσω των Προκαθορισμένων Πράξεων της Προγραμματικής Συμφωνίας”»

Ένταξη της Πράξης «Υλοποίηση του Προγράμματος “Χρηστή Διακυβέρνηση, Θεσμοί, Διαφάνεια” του ΧΜ ΕΟΧ 2012-2021, μέσω των Προκαθορισμένων Πράξεων της Προγραμματικής Συμφωνίας”» με Κωδικό ΟΠΣ 5093609 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Χρηστή διακυβέρνηση, θεσμοί και διαφάνεια 2014-2020»

Φυσικό αντικείμενο της πράξης:

Το αντικείμενο του έργου αφορά στις αναληφθείσες δράσεις του Συνηγόρου του Πολίτη για την ενίσχυση της χρηστής διακυβέρνησης, της λογοδοσίας και καταπολέμησης της κακοδιοίκησης στο δημόσιο τομέα. Το έργο επικεντρώνεται στην ενίσχυση των ικανοτήτων του Συνηγόρου του Πολίτη, τόσο του ανθρώπινου δυναμικού όσο και των υποδομών του, αποσκοπώντας στην καλύτερη επίτευξη των επιδιωκόμενων στόχων καταπολέμησης της κακοδιοίκησης, διασφάλισης της τήρησης νομιμότητας και προώθησης των αρχών της διαφάνειας, της χρηστής διακυβέρνησης και της ίσης μεταχείρισης.

Η ημερομηνία έναρξης της Πράξης ορίζεται η 15/10/2021.

Η ημερομηνία λήξης της Πράξης ορίζεται η 30/04/2024.

Η ανάληψη της νομικής δέσμευσης του πρώτου κύριου υποέργου πραγματοποιείται έως 31/12/2021.

Η επιλέξιμη δημόσια δαπάνη για τον υπολογισμό της στήριξης της Ένωσης ανέρχεται σε 1.938.000,00 €.

ΕΓΓΡΑΦΑ

Αρχείο Περιγραφή Μέγεθος αρχείου
pdf Ένταξη της Πράξης «Υλοποίηση του Προγράμματος "Χρηστή Διακυβέρνηση, Θεσμοί, Διαφάνεια" του ΧΜ ΕΟΧ 2012-2021, μέσω των Προκαθορισμένων Πράξεων της Προγραμματικής Συμφωνίας"» Ένταξη της Πράξης «Υλοποίηση του Προγράμματος "Χρηστή Διακυβέρνηση, Θεσμοί, Διαφάνεια" του ΧΜ ΕΟΧ 2012-2021, μέσω των Προκαθορισμένων Πράξεων της Προγραμματικής Συμφωνίας"» με Κωδικό ΟΠΣ 5093609 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Χρηστή διακυβέρνηση, θεσμοί και διαφάνεια 2014-2020»
484 KB

Αναζήτηση

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Πρόσφατη ενημέρωση

Μετάβαση στο περιεχόμενο