Πρόσκληση για την υποβολή προτάσεων χρηματοδότησης, μέσω του Ταμείου Διμερών Σχέσεων, στο πλαίσιο του Προγράμματος Χρηστή Διακυβέρνηση, Θεσμοί, Διαφάνεια

ΕΛΗΞΕ

Η παρούσα πρόσκληση έχει σκοπό την ενημέρωση των ενδιαφερόμενων φορέων για την υποβολή προτάσεων που συμβάλλουν στη βελτίωση και ενίσχυση των διμερών σχέσεων μεταξύ Ελλάδας και Νορβηγίας, Ισλανδίας, Λιχτενστάιν και είναι συμβατές και ευθυγραμμίζονται με τους άξονες και στόχους της περιοχής 16 του Μπλε Βιβλίου όπου περιγράφονται οι τομείς προτεραιότητας και περιοχές.

Βασικοί όροι και προϋποθέσεις:
(1) Ο συνολικός προϋπολογισμός της πρόσκλησης είναι €100.000. Ο προϋπολογισμός δύναται να αυξηθεί με τροποποίηση της παρούσας πρόσκλησης έπειτα από έγκριση της Μεικτής Επιτροπής του Ταμείου Διμερών Σχέσεων.
(2) Κάθε έργο πρέπει να υλοποιηθεί σε σύμπραξη τουλάχιστον δύο φορέων / οργανισμών, ενός από την Ελλάδα και ενός από τις δότριες χώρες. Ο ρόλος του κύριου φορέα υλοποίησης συνιστάται να αναληφθεί από τους φορείς που εδρεύουν στην Ελλάδα.
(3) Τα έργα θα χρηματοδοτηθούν μέσω του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων. Η δαπάνη είναι επιλέξιμη κατά 100% για χρηματοδότηση από τον Χρηματοδοτικό Μηχανισμό ΕΟΧ 2014-2021.

Δυνητικοί φορείς υλοποίησης:

  • Γενική Γραμματεία Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Απλούστευσης Διαδικασιών
  • Εθνική Αρχή Διαφάνειας
  • Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Προγράμματος «Ψηφιακός Μετασχηματισμός
  • Συνήγορος του Πολίτη

ΕΓΓΡΑΦΑ

Αρχείο Περιγραφή Μέγεθος αρχείου
pdf Πρόσκληση στο πλαίσιο του ΤΔΣ_93ΗΤ46ΜΠΥΓ-4Β8 Πρόσκληση για την υποβολή προτάσεων χρηματοδότησης, μέσω του Ταμείου Διμερών Σχέσεων, στο πλαίσιο του Προγράμματος Χρηστή Διακυβέρνηση, Θεσμοί, Διαφάνεια», του XM-EOX 2014-2021, που αντιπροσωπεύει τη συμβολή της Ισλανδίας, του Λιχτενστάιν και της Νορβηγίας για μια πράσινη, ανταγωνιστική Ευρώπη, χωρίς αποκλεισμούς (ΑΔΑ: 932ΗΤ46ΜΠΥΓ-4Β8).
577 KB
Μετάβαση στο περιεχόμενο