Ανάπτυξη των δυνατοτήτων διαχείρισης των Εθνικών Συστημάτων Ασύλου και Μετανάστευσης

Το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη | Υπηρεσία Διαχείρισης Ευρωπαϊκών και Αναπτυξιακών Προγραμμάτων (ΥΔΕΑΠ) εξέδωσε την ως άνω πρόσκληση που αφορά την υλοποίηση τεσσάρων (4) προκαθορισμένων πράξεων (predefined projects) από τέσσερις (4) διαφορετικούς φορείς υλοποίησης της Ελλάδας που δραστηριοποιούνται στους τομείς του Ασύλου και της Μετανάστευσης.

Η συγχρηματοδοτούμενη δημόσια δαπάνη, που διατίθεται για την ένταξη πράξεων με την παρούσα πρόσκληση, ανέρχεται σε 4.890.332,00€.

Οι προτάσεις υποβάλλονται μέσω του ΟΠΣ ΕΟΧ στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://logon.ops.gr/ από την 15/09/2021, 08:00:00 (ημερομηνία έναρξης υποβολής προτάσεων), έως, αποκλειστικά, την 30/04/2022, 15:00:00 (ημερομηνία λήξης υποβολής προτάσεων).

ΕΓΓΡΑΦΑ

Αρχείο Περιγραφή Μέγεθος αρχείου
pdf Πρόσκληση_ΥΔΕΑΠ | Σεπτέμβριος 2021 974 KB
Μετάβαση στο περιεχόμενο