Ενέργειες στήριξης Φορέων Υλοποίησης κατά την έναρξη υλοποίησης των προκαθορισμένων πράξεων τους, καθώς και του Διαχειριστή του Προγράμματος “Χρηστή Διακυβέρνηση, Θεσμοί και Διαφάνεια” του ΧΜ ΕΟΧ 2014-2021

Σε συνέχεια της υπογραφής της Προγραμματικής Συμφωνίας μεταξύ Ελλάδας και Δοτριών Χωρών για την υλοποίηση του Προγράμματος F «Χρηστή Διακυβέρνηση, Θεσμοί και Διαφάνεια» και την υπογραφή του Συμφώνου Υλοποίησης του Προγράμματος (Programme Implementation Agreement) (ΥΑ Χρηματοδότησης), απαιτείται να υλοποιηθούν δράσεις για την υποστήριξη τόσο του Διαχειριστή του Προγράμματος (για όλον τον κύκλο ζωής του Προγράμματος) όσο και των Φορέων Υλοποίησης (για την προετοιμασία έναρξης της υλοποίησης των προκαθορισμένων πράξεων τους) στο
πλαίσιο του διαχειριστικού κόστους του Προγράμματος.

Έτσι, η παρούσα πρόσκληση αφορά:

(α) δράσεις/ενέργειες υποστήριξης των Φορέων Υλοποίησης αναφορικά με την προετοιμασία υλοποίησης των προκαθορισμένων έργων (PDPs) σύμφωνα με το Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου. Προκειμένου να επιταχυνθούν οι διαδικασίες έναρξης και υλοποίησης των αντίστοιχων έργων τους, στο πλαίσιο του προβλεπόμενου κόστους διαχείρισης του προγράμματος, προβλέπεται ενίσχυση της τεχνικής και διοικητικής επάρκειας των φορέων υλοποίησης στα πρώτα στάδια υλοποίησης των πράξεων,
(β) δράσεις/ενέργειες που αφορούν στην υποστήριξη του Διαχειριστή του Προγράμματος για τη διαχείριση όλου του κύκλου ζωής του Προγράμματος και την ενίσχυση της ικανότητας τήρησης των κανονιστικών υποχρεώσεων που απορρέουν από τον Κανονισμό του ΕΟΧ, το ΣΔΕ του ΕΟΧ, την Προγραμματική Συμφωνία όπως αυτή προέκυψε από το Concept Note και τις Συμπληρωματικές Πληροφορίες καθώς και την Υπουργική Απόφαση Χρηματοδότησης που αποτελεί και το Σύμφωνο Υλοποίησης Προγράμματος (Programme Implementation Agreement).

ΕΓΓΡΑΦΑ

Αρχείο Περιγραφή Μέγεθος αρχείου
pdf GR-Good governance Πρόσκληση για την υποβολή προτάσεων: Ενέργειες στήριξης Φορέων Υλοποίησης κατά την έναρξη υλοποίησης των προκαθορισμένων πράξεων τους καθώς και του Διαχειριστή του Προγράμματος "Χρηστή Διακυβέρνηση, Θεσμοί και Διαφάνεια" του ΧΜ ΕΟΧ 2014-2021»
576 KB

Πρόσφατη ενημέρωση

Μετάβαση στο περιεχόμενο