Εκτίμηση παρουσίας αρσενικού και λοιπών ρυπαντικών παραμέτρων στα υπόγεια και επιφανειακά υδατικά συστήματα σε περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Πέλλας | Αποτύπωση υδρογεωλογικών συνθηκών (Απόφαση Ένταξης)

Φυσικό Αντικείμενο της Πράξης

(1) η σύνταξη Ειδικής Υδρογεωλογικής-Υδροχημικής μελέτης για τον καθορισμό υδατικών συστημάτων ή τμημάτων αυτών όπου παρουσιάζονται χημικά στοιχεία με υψηλές τιμές φυσικού υποβάθρου (ενδεικτικά αναφέρονται As, B, Cl, Fe, Mg, Mn κτλ.)

(2) ο ποσοτικός προσδιορισμός και η χωρική κατανομή του As και του Sb στα υπόγεια νερά,
(3) ο προσδιορισμός της ορυκτολογικής-γεωχημικής σύστασης, των πετρωμάτων και των εδαφών, που ενεργούν ως φυσικές πηγές για τον εμπλουτισμό As και άλλων ιχνοστοιχείων στο περιβάλλον της περιοχής μελέτης,

(4) η διάκριση της πηγής προέλευσης των στοιχείων αυτών, ανθρωπογενής ή γεωγενής,

(5) ο καθορισμός των γεωχημικών διεργασιών που λαμβάνουν χώρα στην περιοχή,

(6) η καταγραφή της χημικής σύστασης των υπογείων νερών, όσον αφορά τις συγκεντρώσεις κύριων στοιχείων (Ca2+, Mg2+, Na+, K+, ΝΟ3-, SΟ42- κτλ.) και μετάλλων/μεταλλοειδών (Cd, Co,Cr, Cu, P, Zn κτλ.),

(7) ο καθορισμός σημείων συστηματικής παρακολούθησης της ποιότητας υδάτων της περιοχής της Αλμωπίας, η οποία δεν εντάσσεται στο Εθνικό Δίκτυο Παρακολούθησης γεωτρήσεων, αν και παρουσιάζει επιβάρυνση σε αρσενικό σύμφωνα με το ΙΓΜΕ 2010, αλλά και το 1ο αναθεωρημένο Σχέδιο διαχείρισης λεκανών απορροής,

(8) η διερεύνηση της σύνδεσης των υπογείων νερών με τα θερμομεταλλικά και ιαματικά νερά της ευρύτερης περιοχής και ο σχεδιασμός και υλοποίηση ειδικών ρυθμίσεων προστασίας, όπως προτείνεται και στο σχετικό 1o αναθεωρημένο ΣΔΛΑΠ,

(9) η επίδραση όλων των ανθρωπογενών δραστηριοτήτων και κυρίως των αγροτικών σε εδάφη και νερά,

(10) ο προσδιορισμός ζωνών ρυπαντικής επιδεκτικότητας, με σκοπό την προστασία των υδροληπτικών έργων και υπόδειξη νέων θέσεων,

(11) ο προσδιορισμός ζωνών ανάπτυξης για την κατασκευή νέων υδροληπτικών έργων με καλά ποσοτικά και ποιοτικά χαρακτηριστικά

(12) η εναρμόνιση με όλες τις προτεινόμενες δράσεις του ΣΔΛΑΠ, στο συγκεκριμένο Υδατικό Διαμέρισμα.

Φορέας Υλοποίησης: ΕΛΚΕ Πανεπιστημίου δυτικής Μακεδονίας & ΔΕΥΑ Αλμωπίας

Συνολικό κόστος πράξης: €225.735,50

ΕΓΓΡΑΦΑ

Αρχείο Περιγραφή Μέγεθος αρχείου
pdf Απόφαση Ένταξης | ΕΥ Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ ΥΠΕΝ, Τομέα Περιβάλλοντος Ένταξη της Πράξης «Εκτίμηση παρουσίας αρσενικού και λοιπών ρυπαντικών παραμέτρων στα υπόγεια και επιφανειακά υδατικά συστήματα σε περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Πέλλας | Αποτύπωση υδρογεωλογικών συνθηκών»
661 KB
Μετάβαση στο περιεχόμενο