Κόστη Διαχείρισης του Προγράμματος “Ανάπτυξη των Δυνατοτήτων Διαχείρισης των Εθνικών Συστημάτων Ασύλου και Μετανάστευσης”

Το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη | Υπηρεσία Διαχείρισης Ευρωπαϊκών και Αναπτυξιακών Προγραμμάτων (ΥΔΕΑΠ) εξέδωσε την ως άνω πρόσκληση που αφορά την υλοποίηση Έργων (πράξεων) που εμπίπτουν στην κατηγορία “Κόστη Διαχείρισης” τόσο από την Υπηρεσία Διαχείρισης Ευρωπαϊκών και Αναπτυξιακών Προγραμμάτων του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, που ενεργεί ως Διαχειριστής του Προγράμματος GR-G με τίτλο «Ανάπτυξη των Δυνατοτήτων Διαχείρισης των Εθνικών Συστημάτων Ασύλου και Μετανάστευσης», όσο και από τους Φορείς Υλοποίησης των προκαθορισμένων πράξεων.

Η συγχρηματοδοτούμενη δημόσια δαπάνη που διατίθεται για την ένταξη πράξεων με την παρούσα πρόσκληση ανέρχεται σε 1.017.205,95€.

Οι προτάσεις υποβάλλονται μέσω του ΟΠΣ ΕΟΧ στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://logon.ops.gr/ από την 15/09/2021 08:00:00 (ημερομηνία έναρξης υποβολής προτάσεων), έως, αποκλειστικά, την 30/04/2024 14:00:00 (ημερομηνία λήξης υποβολής προτάσεων).

ΕΓΓΡΑΦΑ

Αρχείο Περιγραφή Μέγεθος αρχείου
pdf Πρόσκληση2_ΥΔΕΑΠ_Sep2021 Κόστη Διαχείρισης του Προγράμματος "Ανάπτυξη των Δυνατοτήτων Διαχείρισης των Εθνικών Συστημάτων Ασύλου και Μετανάστευσης"
1 MB
Μετάβαση στο περιεχόμενο