Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη στελέχωση της Ειδικής Υπηρεσίας Προγραμματισμού, Συντονισμού και Παρακολούθησης των Χρηματοδοτικών Μηχανισμών του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΥ – ΧΜ ΕΟΧ)

Δημοσιεύεται η με ΑΠ 3237/14.01.2022 (ΑΔΑ ΨΒ5Γ46ΜΤΛΡ-868) πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος της ΕΥ-ΧΜ ΕΟΧ για την πλήρωση πέντε (5) θέσεων εργασίας.

Η πρόσκληση απευθύνεται προς τους υπαλλήλους των Ειδικών Υπηρεσιών του Ν.4314/2014 και της Κεντρικής Υπηρεσίας της ΜΟΔ ΑΕ.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να αποστείλουν ενυπόγραφα τις αιτήσεις και τα βιογραφικά σημειώματα στη  διεύθυνση:

Ειδική Υπηρεσία Προγραμματισμού, Συντονισμού και Παρακολούθησης των
Χρηματοδοτικών Μηχανισμών του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΥ – ΧΜ ΕΟΧ)
Γραφείο Προϊσταμένης
Λέκκα 23-25, 5ος όρ. ΤΚ 10562 Αθήνα

ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση: contact-eeagrants@mnec.gr

Με την ένδειξη: «Εκδήλωση ενδιαφέροντος για τη στελέχωση της ΕΥ – ΧΜ ΕΟΧ»

Δικαιολογητικά συμμετοχής:

(1) Πρόσκληση στελέχωσης

(2) Αίτηση

(3) Τυποποιημένο βιογραφικό

ΕΓΓΡΑΦΑ

Αρχείο Περιγραφή Μέγεθος αρχείου
pdf ΨΒ5Γ46ΜΤΛΡ-868_ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΣΗΣ ΧΜ ΕΟΧ 363 KB
doc Αίτηση_ΕΥ-ΧΜ ΕΟΧ 34 KB
doc Τυποποιημένο-Βιογραφικό 37 KB
Μετάβαση στο περιεχόμενο