Πρόσκληση Στελέχωσης της «Ειδικής Υπηρεσίας Προγραμματισμού, Συντονισμού και Παρακολούθησης των Χρηματοδοτικών Μηχανισμών του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΥ – ΧΜ ΕΟΧ)»

Ο υφυπουργός Ανάπτυξης κ Επενδύσεων απευθύνει πρόσκληση εκδήλωση ενδιαφέροντος για την πλήρωση θέσεων με μετακίνηση ή απόσπαση υπαλλήλων που προέρχονται από:

(α) τη ΜΟΔ Α.Ε ή
(β) άλλες Ειδικές Υπηρεσίες του Ν. 4914/2022
σύμφωνα με τη διαδικασία που προσδιορίζεται στην παρ. 1α του άρθρου 18 του ν. 3614/2007 (Α 267), όπως διατηρήθηκε σε ισχύ με το άρθρο 59 του ν. 4314/2014 (Α΄265) καθώς και το άρθρο 66 του ν. 4914/2022.

Πιο συγκεκριμένα, η πρόσκληση αφορά την πλήρωση συνολικά πέντε (5) κενών θέσεων της Ειδικής Υπηρεσίας ως εξής:
(1) Πέντε (5) θέσεις της κατηγορίας ΠΕ/ΤΕ ανεξαρτήτως ειδικότητας

Οι ενδιαφερόμενοι/ες για την κάλυψη των ανωτέρω θέσεων θα πρέπει να διαθέτουν τα κατά περίπτωση προσόντα που προβλέπονται στην την οικεία υπ’ αριθ. ΑΠ: 125583/30-12-2022 (Β΄6975) ΥΑ Απόφαση αναδιάρθρωσης της Ε.Υ Προγραμματισμού, Συντονισμού και Παρακολούθησης της υλοποίησης των Χρηματοδοτικών Μηχανισμών του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΥ – ΧΜ ΕΟΧ).

ΕΓΓΡΑΦΑ

Αρχείο Περιγραφή Μέγεθος αρχείου
doc Αίτηση ΕΥ-ΧΜ ΕΟΧ 34 KB
doc Τυποποιημένο Βιογραφικό 95 KB
pdf Πρόσκληση στελέχωσης ΕΕΑ Grants Greece Η παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος θα παραμείνει σε ισχύ έως την 31η Μαρτίου 2023. Η αξιολόγηση είναι συγκριτική.
344 KB

Πρόσφατη ενημέρωση

Μετάβαση στο περιεχόμενο