Τροποποίηση ΥΑ: Πρόγραμμα “Κοινωνική Ένταξη και Ενδυνάμωση Ρομά”

Τροποποίηση της υπό στοιχεία: 91761/21-09-2020 υπουργικής απόφασης «Συγχρηματοδότηση του Προγράμματος με τίτλο: “Κοινωνική Ένταξη και Ενδυνάμωση των Ρομά” (Programme B – Roma
Inclusion and Empowerment), με Διαχειριστή Προγράμματος (Programme Operator) την Ειδική Υπηρεσία “Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ, Τομέας Απασχόλησης & Κοινωνικής Οικονομίας” του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, με πόρους του Χρηματοδοτικού Μηχανισμού Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΧΜ ΕΟΧ) περιόδου 2014-2021 και Εθνικούς πόρους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων – ΠΔΕ» (Β’ 4027).

Η τροποποίηση γίνεται δυνάμει της από 19.07.2022 έγκρισης τροποποίησης της Προγραμματικής Συμφωνίας του Προγράμματος και αφορά λεπτομέρειες της χρηματοδότησής του, όπως κατανομή του π/υ, καθώς και την ισχύ και διάρκειά του.

Μετάβαση στο περιεχόμενο