Ένταξη της Πράξης με τίτλο «Κόστη Διαχείρισης του Προγράμματος GR-G “Ανάπτυξη των Δυνατοτήτων Διαχείρισης των Εθνικών Συστημάτων Ασύλου και Μετανάστευσης”»

|

Ένταξη της Πράξης με τίτλο «Κόστη Διαχείρισης του Προγράμματος GR-G “Ανάπτυξη των Δυνατοτήτων Διαχείρισης των Εθνικών Συστημάτων Ασύλου και Μετανάστευσης”» με Κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5149184 στο πλαίσιο του Χρηματοδοτικού Μηχανισμού Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου περιόδου 2014-2021 (ΧΜ ΕΟΧ 2014 – 2021).

Φυσικό αντικείμενο της Πράξης:

Η Υπηρεσία Διαχείρισης Ευρωπαϊκών και Αναπτυξιακών Προγραμμάτων του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη ενεργεί ως Διαχειριστής Προγράμματος (Programme Operator), βάσει του από 31/10/2017 υπογεγραμμένου μνημονίου κατανόησης (Memorandum of Understanding – MoU) μεταξύ των Δοτριών Χωρών (Βασίλειο της Νορβηγίας, Δημοκρατία της Ισλανδίας και Πριγκιπάτο του Λιχτενστάιν) και της Ελληνικής Δημοκρατίας για το πρόγραμμα GR-G με τίτλο “Ανάπτυξη των δυνατοτήτων Διαχείρισης των Εθνικών Συστημάτων Ασύλου και Μετανάστευσης” συγχρηματοδοτούμενο από πόρους του Χρηματοδοτικού Μηχανισμού του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (EEA GRANTS) περιόδου 2014-2021. Τα κόστη διαχείρισης (Programme Management costs) αποτελούν μέρος του συνολικού προϋπολογισμού του ανωτέρω αναφερόμενου Προγράμματος (Programme eligible expenditure) και αφορούν, μεταξύ άλλων:

(1) την άρτια προετοιμασία του προγράμματος, περιλαμβανομένης και της ανάπτυξης του σχεδιασμού του προγράμματος, του πλαισίου των αποτελεσμάτων και της διαβούλευσης με τα ενδιαφερόμενα μέρη,
(2) την προετοιμασία της υλοποίησης του προγράμματος, περιλαμβανομένης και της ανάπτυξης διαδικασιών για την επιλογή έργων και για τις χρηματοοικονομικές ροές,
(3) την υποστήριξη πιθανών αιτούντων και Φορέων Υλοποίησης ώστε να συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις που ορίζει ο Διαχειριστής του Προγράμματος για τις εφαρμογές των πράξεων ή/και την υλοποίηση των πράξεων,
(4) την επιλογή έργων, περιλαμβανομένων και του κόστους εμπειρογνωμόνων και των συναντήσεων και των ενστάσεων,
(5) την επαλήθευση των δαπανών που έχουν πραγματοποιηθεί,

(6) τις δραστηριότητες που στοχεύουν στην ενίσχυση της συνεργασίας και στην ανταλλαγή εμπειριών και βέλτιστων πρακτικών μεταξύ των Διαχειριστών του Προγράμματος και παρόμοιων φορέων στα Δικαιούχα Κράτη ή/και διεθνών οργανισμών κ.ά.π.

https://www.ydeap.gr/alles-chrimatodotiseis/eea-grands/apofasis-chorigisis/

ΕΓΓΡΑΦΑ

Αρχείο Περιγραφή Μέγεθος αρχείου
pdf Ένταξη_Πράξης Ένταξη της Πράξης με τίτλο «Κόστη Διαχείρισης του Προγράμματος GR-G "Ανάπτυξη των Δυνατοτήτων Διαχείρισης των Εθνικών Συστημάτων Ασύλου και Μετανάστευσης"» με Κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5149184 στο πλαίσιο του Χρηματοδοτικού Μηχανισμού Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου περιόδου 2014-2021 (ΧΜ ΕΟΧ 2014 - 2021)
567 KB
Μετάβαση στο περιεχόμενο