Πρόσκληση για την υποβολή προτάσεων στο πλαίσιο του ΧΜ ΕΟΧ 2014–2021 για την υλοποίηση του Προγράμματος “Χρηστή Διακυβέρνηση, Θεσμοί, Διαφάνεια” του ΧΜ ΕΟΧ 2014-2021 μέσω των Προκαθορισμένων Πράξεων της Προγραμματικής Συμφωνίας

01.04.2021 | Προσκλήσεις

ΕΛΗΞΕ

Άξονας προτεραιότητας: Βελτίωση της αποτελεσματικότητας της δημόσιας διοίκησης

Τίτλος: «Υλοποίηση του Προγράμματος “Χρηστή Διακυβέρνηση, Θεσμοί, Διαφάνεια” του ΧΜ ΕΟΧ 2014-2021 μέσω των Προκαθορισμένων Πράξεων της Προγραμματικής Συμφωνίας»

Προϋπολογισμός: 7.411.765,00

Έναρξη: 23.03.2021

Λήξη: 07.05.2021

Οι παρακάτω δυνητικοί φορείς υλοποίησης καλούνται για την υποβολή προτάσεων έργων (πράξεων) για προκαθορισμένα έργα,προκειμένου να ενταχθούν και χρηματοδοτηθούν στο πλαίσιο Προγράμματος/ων:

  • Γενική Γραμματεία Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Απλούστευσης Διαδικασιών
  • Εθνική Αρχή Διαφάνειας
  • Συνήγορος του Πολίτη.

Ως φορείς υλοποίησης θεωρούνται και όσοι φορείς έχουν συνάψει συμφωνητικό συνεργασίας με τους παραπάνω αναφερόμενους.

Οι προτάσεις υποβάλλονται μέσω του ΟΠΣ ΕΟΧ στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://logon.ops.gr/ από την 23.03.2021, 08:00:00 (ημερομηνία έναρξης υποβολής προτάσεων) έως, αποκλειστικά, την 07.05.2021, 14:00:00 (ημερομηνία λήξης υποβολής προτάσεων).

Τα συνοδευτικά δικαιολογητικά/ έγγραφα, υποβάλλονται σε μορφή αρχείου τύπου pdf, ως συνημμένα στο ΤΔΠ. Η ανάλυση για τον υπολογισμό των καθαρών εσόδων υποβάλλεται σε μορφή αρχείου Excel.

ΕΓΓΡΑΦΑ

Αρχείο Περιγραφή Μέγεθος αρχείου
pdf Πρόσκληση 02ΕΟΧ _PDPs Πρόσκληση με τίτλο «Υλοποίηση του Προγράμματος "Χρηστή Διακυβέρνηση, Θεσμοί, Διαφάνεια" του ΧΜ ΕΟΧ 2014-2021 μέσω των Προκαθορισμένων Πράξεων της Προγραμματικής Συμφωνίας»
830 KB
doc 1.Αίτηση Χρηματοδότησης 41 KB
doc 2.α.Υπόδειγμα ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΑΞΗΣ_v1.1 143 KB
pdf 2.β.Ο_E.Ι.1_2 ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΔΠ_v1 458 KB
pdf 3.α.Λ.Ι..3.1 Λίστα Ελέγχου Πληρότητας_ΠΡΟΚΑΘΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ 226 KB
pdf 3.β. Λ.Ι.3.2 ΦΥΛΛΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΚΑΘΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ_PDP 298 KB
pdf 3.γ.ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ_ΑΞΙΟΛΟΓΗΣ_PDPs 443 KB
doc 4.Υπόδειγμα Σχεδίου Απόφασης Υλοποίησης Υποέργου με Ίδια Μέσα 197 KB
doc 5α.ΕΝΤΥΠΟ - ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΦΟΡΕΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 99 KB
pdf 5β.ΟΔΗΓOΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ 328 KB
xls 6.Έντυπο Ανάλυσης Κόστους 28 KB
xls 7α. E.I.1_4 ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ_v1_301015 255 KB
pdf 7β. Ο_Ε.Ι.1_4 ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΚΑΘΑΡΑ ΕΣΟΔΑ_v1_301015_2 841 KB
doc 08. Υπόδειγμα ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ 810 KB
doc 9.ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΡΗΣΗΣ ΦΑΚΕΛΟΥ ΠΡΑΞΗΣ_v1_1 46 KB
pdf 10.ΚΥΑ ΣΔΕ ΕΟΧ 2014-2021 526 KB
pdf 11.ΥΑ Χρηματοδότηση Προγράμματος Καλή Διακυβέρνηση_7_12_2020 405 KB
pdf 12. Συμμόρφωση με προδιαγραφές για ΑΜΕΑ 311 KB
pdf 13α.Annex_3_Information_and_Communication_Requirements_updated 200 KB
doc 13β. Communication and design mannual EEA and Norway Grants 10 KB
doc 14. 2014-2021 Bilateral guideline - Annex 6 Partnership agreement template 75 KB
doc 15. Λ.ΙI.13_1 Λίστα ελέγχου Εταρικής Συμφωνίας 82 KB
doc 16. Ε.ΙΙ.13_1 ΕΓΚΡΙΣΗ_ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ_ΧΜ ΕΟΧ_v1 60 KB
doc 17 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ Υπόδειγμα ελληνικά (3) 97 KB
doc 18. Επιστoλή δήλωσης προθέσεων_Letter_of_Intend_en_gr 16 KB
doc 19.Λίστα ελέγχου για την ύπαρξη κρατικής ενίσχυσης με επεξηγήσεις_final 118 KB
doc 20. Ε.ΙΙ.13_1 ΕΓΚΡΙΣΗ_ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ_ΧΜ ΕΟΧ_v1 60 KB
Μετάβαση στο περιεχόμενο